Contact

Dirkje Swierstra – de Jong
H.J. Kooistrawei 33
9005 RE Wergea
Tel. 058 255 2300

Ismakogie docente sinds 2001.
Aangesloten bij de Nederlandse Anne Seidel Ismakogie
Vereniging en de Landelijke Ismakogie Vereniging.

K.v.K. 01159252