Workshops

op de verschillende cursuslocaties

Goutum:
maandag 28 sept. 2020 van 15.00 – 16.00 uur

Marsum:
dinsdag 29 sept. 2020 van 10.00 – 11.00 uur

Leeuwarden:
woensdag 30 sept. 2020 van 09.30 – 10.30 & 10.45 – 11.45 uur

Wergea:
woensdag 30 sept. 2020 van 19.30 – 20.30 uur.Kleine groepen en de 1,5 meter regel.
Opgave verplicht vóór 20 september a.s.